انواع دیگ بخار

دیگ های بخار در سه نوع

  • واترتیوب
  • فایرتیوب
  • طرح ترکیبی

ساخته می شوند. انواع دیگ بخار واترتیوب یا لوله آبی اکثرا در صنایع تامین نیرو مانند نیروگاه های تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد و دیگ های بخار لوله آتشین یا فایرتیوب در صنایعی که بیشتر نیاز به تولید بخار اشباع دارند مانند صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.

Basically, three types of boilers

water tube
fire tube
The combination

Are made water tube boiler types, mostly in industries such as power plants can be used fire tube boiler and steam or vapor generated in the industries that are most in need, including food industry are used.

Bvylr, buy water boiler boiler boiler or boilers Bkhar, Bkhar, types of boilers Boilers Bkhar, Bkhar, types of boilers (boilers), steam boiler technology Snty, the standard boiler boiler boiler Brqy, Trkyby, boiler Fayrtyvb, boiler Vatrtyvb

مطالب مرتبط