دیگ بخار

دیگ بخار یا steam boiler یکی از بویلر های متعارف در صنایع مختلف است که از معماری شبیه سایر بویلر ها برخوردار است.

دیگ بخار محفظه ای است که در درون آن آب  به کمک یک منبع گرمایی به بخار تولید می شود. اولین دیگ بخارمتشکل از پو سته ای ساده با یک لوله تغذیه و یک خروجی بخار بود که روی آن با آجر پوشیده می شد، سوخت در داخل پوشش دیگ سوزانده می شد و گرمای آزاد شده  از روی سطح پایینی پوسته  که شبیه کتری بود عبور داده می شد. تحقیقات صورت گرفته نشان داد که گرم کردن یک منبع بزرگ آب بازده کمی دارد. پس اینبار محصولات داغ احتراق را از میان لوله هایی که در پوسته دیگ قرار داشتند و آب آنها را احاطه کرده بود عبور دادند که نه تنها سطح تماس آب با گرما را افزایش داد،بلکه کمک کرد تا تشکیل بخار از آب توزیع یکنواخت تری پیدا کند. سپس دیگهایی طراحی شد که در آنها آب از درون لوله ها و آتش از بیرون آنها عبور می کرد.هر چه تعداد این لوله ها بیشتر و اندازه آنها کوچکترمی بود بازده بیشتری داشتند .

A conventional boiler or steam boiler steam boiler industry boiler is different from other similar architecture.

The boiler chamber within which the water vapor is generated by a heat source. The first boiler consists of a simple shell with a feeding tube and a vapor outlet which were worn on the brick.Fuel is burned inside the boiler casing and the heat released from the lower shell like a kettle that had been passed. Research has shown that a major source of water heating efficiency is low.After this time the hot combustion products from pipes in the boiler shell was They were surrounded by water and through water contact with heat that not only boosted But also helped to establish a more uniform distribution of water vapor occurs. Then Dyg·hayy was designed in which the water from the fire hose and they passed out. The number of these tubes more and more efficient as they were younger.

Bkhar, water boiler boiler boiler boiler boiler Bvylr, Bkhar, Mtarf, of the standard boiler boiler boiler or Asvh, Bkhar, boiler boiler boiler Alvnd, Esfahan, Iran Bvylr, boiler boiler boiler Ansar, Babl, Snay, steam boiler boiler boiler for Frvsh,

مطالب مرتبط